• Zwroty i reklamacje

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, mają Państwo prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

W celu dokonania zwrotu produktu należy:

1. Poinformować nas pisemnie lub mailowo o chęci zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

2. Odesłać na nasz adres zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o decyzji odstąpienia od umowy. Odsyłany towar powinien być tak zabezpieczony, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w transporcie. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

Przekroczenie wyżej wymienionych terminów skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

3. Dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawarta jest chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które ma zostać przekazany zwrot pieniędzy. Zalecamy wykorzystać do tego Formularz Odstąpienia Od Umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Państwa adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy za zwrócony towar i równowartość najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

6. Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

Formularz Odstąpienia Od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

“Glinka” Krzysztof Gliński

ul. Św. Rocha 154

42-202 Częstochowa

e-mail: glinka.sklep@gmail.com

 

-  Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

...............................................................................................

 

...............................................................................................

 

...............................................................................................

 

 

- Data zawarcia umowy:  

 

...............................................................................................  

 

- Imię i nazwisko konsumenta:  

 

...............................................................................................

 

- Adres konsumenta:

 

...............................................................................................

 

- E-mail kontaktowy:

 

...............................................................................................

 

- Nr konta, na który ma zostać zwrócona gotówka za odesłany towar:

 

...............................................................................................

 

 

- Podpis konsumenta: ............................................

 

- Data: ............................Gwarancje

Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w towarze objętym gwarancją prosimy skontaktować się z naszym sklepem.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego.

 

Reklamacje

Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Przesłać do nas reklamowany produkt, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym są opisane szczegółowe powody reklamacji produktu, forma rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Prosimy również o dołączenie kserokopii dowodu zakupu.

2. Reklamowany towar należy przesłać na adres: “Glinka” Krzysztof Gliński, ul. Św. Rocha 154, 42-202 Częstochowa.

3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Państwa koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

W przypadku braku zgody na decyzję o nieuznaniu reklamacji mogą Państwo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. mają Państwo możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

2. mogą Państwo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  • Sklep zamknięty

Przepraszamy. Prace administracyjne.