• Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Glinka shop (zwanego dalej Sklepem Internetowym) pod adresem http://glinkashop.pl/. Właścicielem sklepu jest Krzysztof Gliński (zwany dalej Sprzedawcą) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Glinka” Krzysztof Gliński, adres: ul. Św. Rocha 154, 42-202 Częstochowa. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5732904318, REGON 381091208.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 • adres korespondencyjny: “Glinka” Krzysztof Gliński, ul. Św. Rocha 154, 24-202 Częstochowa,
 • adres poczty elektronicznej: glinka.sklep@gmail.com,
 • pod numerem telefonu: +48 692 135 747.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://glinkashop.pl/ , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje.

 1. Dni robocze - oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu;
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 • firmy kurierskie;
 • Poczta Polska S.A.;
 • InPost S.A.
 1. Klient - oznacza osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Klienta - oznacza przydzieloną danemu Klientowi, w wyniku Rejestracji, część Sklepu Internetowego, dostępną po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiającą m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.   
 4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego;
 7. Towar - oznacza produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Opis Towaru jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną lub zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 9. Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Sklep Internetowy działał i wyświetlał się poprawnie niemniej jednak nie gwarantuje, z przyczyn niezależnych, jego ciągłego działania.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest (1) posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z aktywnym dostępem do sieci Internet, (2) aktywne konto poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 28 lub nowszej, Opera w wersji 12 lub nowszej, Google Chrome w wersji 32 lub nowszej, (4) włączona obsługa JavaScript i Cookies, (5) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego powinno się odbywać w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 6. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Zabrania się wykorzystywania zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

IV. Umowa kupna-sprzedaży.

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego dotyczy pojedynczego produktu i nie uwzględnia kosztów dostawy. Podana cena jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto (tj. zawiera wszystkie składniki takie jak cła i podatki - w tym podatek VAT).
 4. O łącznej cenie produktu wraz z podatkami będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego - a najpóźniej w trakcie składania Zamówienia. Cena z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty lub wycofywania towarów z oferty, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku Towaru umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.   
 8. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego pod adresem elektronicznym http://glinkashop.pl/ przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 9. Niezbędnym elementem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia zawarcie transakcji.
 10. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, ilości i koloru produktów, kliknięcie ikony “Do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia przez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Po złożeniu Zamówienia zostaje wysłane do Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia w postaci stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie Internetowym są wystawiane faktury Vat, które następnie przesyłane są do Klienta w wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej. Wysyłka następuje do 15 dni od daty odebrania Towaru przez Klienta.
 13. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane w języku polskim i zgodnie z obowiązującym Regulaminem.     

 

V. Sposoby płatności.

 1. Płatność za zamówiony Towar może być w formach płatności możliwych do wyboru przy składaniu Zamówienia. Preferowanym sposobem płatności jest płatność poprzez system Sky-Pay.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Czas na dokonanie płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt V ppkt 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania drugiego terminu na dokonanie płatności Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a Sprzedawca ma prawo żądać zadośćuczynienia za poniesione koszty, które wynikły z wynikłej zwłoki.

 

VI. Dostawa.

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty i sposoby Dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej Dostawy, a także w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 2. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy się z skontaktować ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia, celem ustalenia możliwości wykonania Dostawy, oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty i przybliżony czas Dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zamieszcza na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej Dostawy informacje o liczbie Dni Roboczych potrzebnych na realizację Zamówienia.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki wraz z numerem przesyłki.
 7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności Dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki koszty jej zwrotu lub ponownej wysyłki ponosi Klient. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki poinformujemy Klienta drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które zostaną potrącone ze zwrotu gotówki za anulowane zamówienie lub o koszcie ponownej wysyłki, którą Klient jest zobowiązany przesłać na podane konto bankowe.

 

VII. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowę sprzedaży ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Bieg terminu na złożenie oświadczenia rozpoczyna się od chwili odebrania przez Klienta przesyłki.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub wykorzystać do tego Formularz Odstąpienia Od Umowy, będący Załącznikiem Regulaminu. W oświadczeniu należy uwzględnić imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, wyszczególnienie zwracanych produktów, a także numer konta, na które ma zostać przekazany zwrot pieniędzy. Oświadczenie należy przesłać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Klient zobowiązany jest odesłać na adres Sprzedawcy zwracany produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością w ciągu 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o decyzji odstąpienia od umowy. Odsyłany towar powinien być tak zabezpieczony, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w transporcie. Koszt odesłania Towaru ponosi Klient.
 4. Adres do wysyłki zarówno oświadczenia jak i Towaru podany jest w pkt I ppkt 2, a także na Formularzu Odstąpienia Od Umowy.
 5. Przekroczenie wyżej wymienionych terminów skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedawca sprawdzi stan zwracanego Towaru (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 7. Jeżeli Sprzedawca nie odnotuje przeciwwskazań, na adres e-mail Klienta zostanie przesłana informacja o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu Towaru. Na wskazany numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy za zwrócony Towar i równowartość najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 8. Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), Sprzedawca przekaże na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle zwracany Towar pokrywając koszt przesyłki.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia Klientom Towarów bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy podany w pkt I ppkt 2, dołączając do niego pisemne oświadczenie Klienta, w którym są opisane szczegółowe powody reklamacji produktu, forma rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez producenta decyzji). Należy również dołączyć kserokopię dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki i poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Sprzedawca zrekompensuje poniesione przez Klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedawca przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany produkt.
 7. Klient zobowiązany jest zachować dowód zakupu (paragon lub faktura Vat) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego.

 

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. W przypadku braku zgody na decyzję o nieuznaniu reklamacji Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • ma prawo zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

       2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych              (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji       Handlowej.

 

X. Polityka prywatności.

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Krzysztof Gliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  “Glinka” Krzysztof Gliński adres: ul. Św. Rocha 154 42-202 Częstochowa. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5732904318, REGON 381091208.
 2. Sprzedawca zapewnia, że przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są bezpieczne i Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 3. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy również NIP.
 4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 5. Ponieważ w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego Sprzedawca współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dlatego dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: (1) firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych, (2) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności, (3) podmiotom świadczącym usługi księgowe, (5) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy oprogramowania umożliwiającego wysyłkę newslettera, oraz hostingu.
 6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy: dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości, dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy;  adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego (Newsletter) - przez okres ważności zgody Klienta; przy czym zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
 7. Przez cały czas Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu należy wysłać zgłoszenie (np. na adres e-mail Sprzedawcy) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. W przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności Sprzedawca ma prawo odmowy usunięcia danych Klienta.
 8. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia do przetwarzania swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

XI. Polityka cookies.

 1. Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 2. Szczegóły stosowania plików cookies w Sklepie Internetowym dostępne są w zakładce informacyjnej Polityka prywatności i cookies.

 

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed zmianą Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

 

Formularz Odstąpienia Od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

“Glinka” Krzysztof Gliński 

ul. Św. Rocha 154

42-202 Częstochowa

e-mail: glinka.sklep@gmail.com

 

-  Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

...............................................................................................

 

...............................................................................................

 

...............................................................................................

 

- Data zawarcia umowy:  

 

...............................................................................................  

 

- Imię i nazwisko konsumenta:  

 

...............................................................................................

 

- Adres konsumenta:

 

...............................................................................................

 

- E-mail kontaktowy:

 

...............................................................................................

 

- Nr konta, na który ma zostać zwrócona gotówka za odesłany towar:

 

...............................................................................................

 

- Podpis konsumenta: ............................................- Data: ............................

 • Sklep zamknięty

Przepraszamy. Prace administracyjne.